EC Buitenpost

Ledenvergadering

Verslag openbare ledenvergadering d.d. 17 april 2019
Voor de pauze zijn er 33 aanwezigen, na de pauze 41.

Welkom
Voorzitter André van der Laaken heet iedereen welkom. In het kader van de A.V.G. wijst hij er op dat er foto’s worden gemaakt voor publiciteit. Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar hiertegen. Agenda, notulen en jaar- en financieel verslag zijn per email gestuurd. Twee aanwezigen melden geen verslag van de vorige ledenvergadering te hebben ontvangen. Deze notulen zijn twee keer verstuurd en zijn ook niet als onbestelbaar teruggekomen. Hoe dit kan gebeuren? De secretaris weet het niet.

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Het jaarverslag van 2018 wordt besproken aan de hand van dia’s. Hieronder een korte samenvatting van het jaarverslag.
Het ledental is gegroeid van 54 begin 2018 tot 119 eind van het jaar. Nu zijn er 129 leden. Het aantal overstappers naar Energie VanOns (de coöperatieve energieleverancier van en voor het noorden met 100% groene energie) is van 4 naar 11 gestegen en nu zijn er 13.
Het bestuur wordt voorgesteld. Onze werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn onder meer een maandelijkse vergadering, 4 x een ledenvergadering bij Ús Kooperaasje, de Friese coöperatie die alle coöperaties in Fryslân begeleidt. Het honderdste lid is gevierd, er zijn in totaal 62 warmtescans uitgevoerd (in 2018 zijn dit 36). De scans en onze rapporten blijken beter dan de professionele scan die de gemeente zogenaamd goedkoop had aangeboden. Daarnaast proberen we via PR onze bekendheid te vergroten door artikelen in de Bibupost, op facebook, via een website en een nieuwsbrief.
Er zijn twee Buurkrachtprojecten geweest met als resultaat isolatie en zonnepanelen. Verder is het bestuur bezig geweest met de postcoderoos, als uitwerking van de wens van de leden die de ledenvergadering van 2018 hebben bezocht. Na de pauze is het resultaat van deze inspanning aan de orde.

Financieel verslag
De penningmeester Cor Giezen licht het financieel verslag van 2018 toe. Er wordt een vraag gesteld naar de bestuurskosten. Waarom worden de reiskosten niet vergoed en hoe zit het met het aantal uren dat het bestuur aan bijvoorbeeld de warmtescan besteed. De reiskostenvergoeding is inderdaad aan de orde geweest en zal in de nabije toekomst wel vastgesteld worden. Wat betreft de uren: het is en blijft vrijwilligerswerk. Een andere vraag betreft de BTW. Als coöperatie zijn wij BTW-plichtig en kunnen betaalde BTW terugvragen.
De kascommissie heeft geen fouten kunnen constateren, zodat het bestuur décharge wordt verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit Harrie Luiken en Joop van de Broek.

Postcoderoosplan Buitenpost
Na de pauze licht Klaas Bijlsma van Ecoop het postcodeproject toe. Maar eerst is er de onthulling dat er een dak gevonden is. Veenstra Reizen heeft hiervoor een voorovereenkomst getekend. Vader en zoon krijgen een bloemetje en applaus.

Het bestuur heeft de werkzaamheden rond het plan uitbesteed aan Ecoop, vanwege alle juridische haken en ogen en het vele administratieve werk dat hieraan verbonden is. Ecoop begeleidt inmiddels 50 projecten en we hebben hiervoor subsidie gekregen. Klaas geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een duidelijk overzicht van wat het plan behelst. Deze presentatie wordt aan alle leden verstuurd. Kort samengevat: iedereen die geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil, kan investeren in zonnepanelen op het dak van Veenstra. Met als voordeel teruggave van de energiebelasting. Daarom kun je het beste zoveel certificaten kopen als 90% van je geschatte elektriciteitsgebruik. Je kunt certificaten kopen voor € 99,- of voor € 300,-. Daarmee is de terugverdientijd en de opbrengst per jaar per certificaat verschillend. Bij een investering van € 99,- krijg je ongeveer €14,- per certificaat per jaar terug. Als je € 300,- per certificaat betaalt, is dat €31,50 per jaar. Na 15 jaar is de regeling afgelopen. Klaas benadrukt dat de opbrengst zeker niet te hoog is geschat en dus dat de opbrengst hoger kan uitvallen. Iedereen die binnen het postcodegebied van Buitenpost en aanliggende postcodegebieden woont, kan mee doen. Er zijn vele vragen, die door Klaas kunnen worden beantwoord.


Hoe verder? Ideeën van leden over nieuwe activiteiten voor EC Buitenpost
• Jan de Vries, die niet aanwezig kon zijn, heeft per mail een suggestie gedaan om met een aantal leden het klimaatakkoord na te pluizen op mogelijkheden en gevolgen voor Buitenposters.
• Bert Vegter heeft zich verdiept in de (on)mogelijkheden van waterstof en vraagt zich af of we op een volgende bijeenkomst een spreker kunnen uitnodigen. Er zijn al meerdere pilots op dit gebied.
• Er is een suggestie voor aanschaf van kleine molens, die in Groningen al overal te vinden zijn.
• Een andere suggestie is de mogelijkheid van wijkwarmte, warmtekracht voor Buitenpost te onderzoeken.
• Er zijn al energie-neutrale huizen in Buitenpost, we kunnen een excursie organiseren.
• Kennisverwerving over de voor- en nadelen van de verschillende warmtepompen.
• Kan Buitenpost als proeftuin fungeren zoals Garyp, bijvoorbeeld met waterstof, gasloos, accu’s e.d.

Rondvraag
Johan Kootstra merkt op dat het hier toch vooral om idealen gaat en niet alleen om materieel gewin.
Er is een vraag naar het aanbod van Buurkrachtkorting. Auke Attema gaat langs.
Een tip: er is een nieuwsbrief van Gawalo over de energietransitie. Lezenswaardig.

De voorzitter sluit de vergadering om tien uur. Vele aanwezigen maken gebruik van de mogelijkheid om na te praten.