Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn

Bestuur

Rommert Stellingwerf               Voorzitter
(vacature)                                 Secretaris
Marianne Hetebrij                     Penningmeester
Cor Dijkstra                               Lid
Johannes Groen                       Lid
Jenny Zwanenburg                   Lid

 

20150502_101506